DM-27

Обод мод. DM-27, двойной, пистонированный DM-27-26bk36h, DM-27-26bk32h, DM-27-26sl36h, DM-27-20sl36h, DM-27-20bk36h